Recent Posts

‘หยุด’ ละเมิดสิทธิที่จอดรถคนพิการ

ปัญหาการละเมิดสิทธิที่จอดรถคนพิการเป็นหนึ่งในปัญหาสำนึกสาธารณะ และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของคนในสังคม ‘สำนึกสาธารณะ’ คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและระลึกถึงเสมอ และนี่เป็นต้นตอของแทบทุกปัญหา

Read More »