Tag Archives: จุฬา

งานของผมคือการเล่าเรื่องราว…

เรื่องราวของความผิดพลาด เรื่องราวของการถูกกระทำ เรื่องราวของการถูกละเมิด เรื่องราวของคนที่เอาแต่แก้ตัว เรื่องราวของคนรุ่นต่อใหม่ที่ต้องไม่เดินซ้ำรอย เรื่องราวที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อที่จะสร้าง #เมืองเพื่อทุกคน อย่างแท้จริง…

Read More »