Tag Archives: RU

ภาระกิจเป็นผู้แทนคณะ T4A ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

การพัฒนา สิ่งอำนวย ความสะดวก พื้นฐาน ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนัก เรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ในแง่การนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ยังมีปัญหาอยู่มาก กว่า 30ปีที่ผมได้รับรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง คนพิการส่งเสียงบอกสังคมและผู้คนให้รับรู้ถึงความจำเป็นต่างๆ เสมอมา การแก้ไขปัญหา ฟ้องศาลปกครองสูงสุด และล่าสุดฟ้องศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่การจัดสร้างล่าช้า  เสียงของเราตรงไปตรงมาและชัดเจน อีกหนึ่งมิติ เป็นยุทธศาตร์ที่จำเป็น นั่นคือ สร้างความเข้าใจที่แท้จริงให้กับสังคมในภาพรวม

Read More »