Recent Posts

ในวันที่กรุงเทพมหานครมีภาวะอากาศเป็นพิษ 31.01.2019

ภาพถ่ายจากย่านบางนา/วัดศรีเอี่ยม ระดับอาคารความสูงชั้น 24 วันที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 7:30am AirVisual ให้ตัวเลขย่านนี้ 161 ยึดตามมาตรฐานชี้วัดของอเมริกา ถือเป็นระดับกระทบต่อสุขภาพ และพบว่าระดับความสูงนี้อากาศมีภาวะเป็นพิษมากกว่าระดับพื้นดินครับ คำแนะนำ:

Read More »