Recent Posts

5 ข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ

1. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3. การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4. การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป 5. การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

Read More »