Recent Posts

ภาระกิจร่วมประชุมผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

ในฐานะที่ Accessibility Is Freedom และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกันผลักดันงานการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนมาตลอดเวลา เราได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เป็นการประชุมหารือในเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลในประเด็นต่างๆ มาหารือแนวทางร่วมกัน ผู้ร่วมประชุม คือ กลุ่มผู้สร้าง ผู้ให้บริการระบบราง ผู้แทนคนพิการ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยครับ

Read More »