Tag Archives: รัฐสภา

Accessibility Is Freedom & T4A ร่วมประชุมกับโครงการสัมนาระดับชาติ เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านเรามี กฏหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่แปลกที่การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง วันนี้ผมสวมหมวกหลายใบไปร่วมสัมนา ทั้งในฐานะ Accessibility Is Freedom ที่เป็นหนึ่งพลังผลักดันให้สังคมเกิดสำนึกดี และสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ที่เราร่วมทำงานกันอย่างหนัก ในเรื่องการเข้าถึงระบบการคมนาคม

Read More »

สรุปเนื้อหาประชุม เรื่องคนพิการได้รับผลกระทบจากสายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการ

ตามที่คนพิการได้รับผลกระทบจากสายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตัวแทนคนพิการได้ดำเนินการร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน เห็นว่า

Read More »