ไปฟังการไต่สวนที่ศาลแพ่ง รัชดา คดีคนพิการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย กทม(BTS) กับผมมั้ยครับ?

เอกสารจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ครับ:

ตามที่คนพิการได้ยื่นฟ้อง กทม. มาตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
ให้ กทม. จัดทาลิฟต์โดยสารและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ครบทั้ง 23 สถานีภายใน 1 ปี (ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559)
แต่ กทม. ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา จนนำมาสู่การฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มของคนพิการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อศาลแพ่งในวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น จากนั้น กทม. ได้พยายามต่อสู้คดีโดยยกเหตุผลคัดค้านใน 2 ประเด็น คือ

  1. คดีนี้ไม่ อยู่ในเขตอานาจศาลแพ่ง และ
  2. คดีนี้ไม่สามารถฟ้องแบบกลุ่มได้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า กทม. ไม่ต้องการรับผิดชอบ ทั้งยังไม่ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนจานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ จึงใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อถ่วงเวลาแทนที่จะยอมรับความเสียหาย และขอเจรจาประนีประนอมกับกลุ่มคนพิการตามที่ศาลแพ่งได้ชี้แนะตั้งแต่ต้น
    ต่อมาศาลได้วินิจฉัยให้รอฟังคาตัดสินวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ใน 2 ประเด็นดังกล่าว

ครั้งนี้ 7 สิงหาคม 2560 เป็นวันรพี ถือว่าเป็นวันราลึกถึงพระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย
ทางภาคี เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมและเท่าเทียมจากคดีนี้
และผลจะออกมาเป็นอย่างไร ทางภาคีเครือข่ายฯ ก็จะเชิญชวนคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ถูกละเลยสิทธิ์ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อดำเนินการฟ้อง กทม. จนกว่าจะมีการจัดทำลิฟต์และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในรถไฟฟ้าบีทีเอส
ให้ครบตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

กำหนดการ

07:30 รวมตัวหน้าบันไดทางขึ้นศาลแพ่งรัชดา
08:00 กล่าวระลึกถึงพระบิดาแห่งกฏหมายไทย
08:30 เข้าฟังการไต่สวนของศาล / หลังฟังผลพิจารณาฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]