Tag Archives: สนข

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการฯ ให้ความคิดเห็น ร่างกฏกระทรวง สิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบขนส่งสาธารณะ

ภาพ การประชุมผ่าน zoom

14 มิถุนายน 2566 ตามที่ สนข ได้จัดทำร่าง กำาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ …

อ่านต่อ »