Tag Archives: สนข

ประชุมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ สนข

5 กรกฏาคม 2559 ภาคีเครือข่ายขนส่งมวงชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A),  กรม พก, สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, สนง ปลัด กระทรวงคมนาคม, สภาสถาปนิก, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ที่สำนักขนส่งและการจราจร (สนข) ภาคและสรุปประชุมได้จากเวป สนข ตามนี้ครับ:

Read More »