Tag Archives: รัฐมนตรี

ฝากถึงท่าน รมต คมนาคม ปัญหารถไฟฟ้า สายสีม่วง ความเดือดร้อนของคนพิการที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข (SABA news talk EP1 special cut – Break#5)

SABA news talk EP1 special cut / Break#5 ออกอากาศ : ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 Break#5: ปัญหารถไฟฟ้า สายสีม่วง ความเดือดร้อนของคนพิการที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข ฝากข้อความถึงท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Link : https://youtu.be/WEyVcBypHp0?t=20m16s

Read More »

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งพลังประชุมกับ รมต คมนาคม สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคน

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งในผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับ รมต คมนาคม และคณะ พร้อมได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ตั้งแต่เราได้เข้ายื่นหนังสือกับท่านฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นการเข้าประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับท่านรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และคณะ เพื่อเรียนถึงปัญหา ขอคำปรึกษาและหารือร่วมกัน ซึ่งประเด็นหารือ มีทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้: ๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ ๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ท่านรัฐมนตรี คมนาคม ได้รับเรื่องและกรุณาให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และย้ำว่าเรื่องด่วนที่สุดคือ ข้อ ๓ ที่ต้องเร่งทำงานด้วยกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบคมนาคมโครงการใหม่ๆ พร้อมกำหนดการประชุมเพื่อติดตามงานกันทุก ๑ เดือน เพื่อที่จะช่วยกันสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ในนามภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและคณะเป็นอย่างสูง

Read More »

Accessibility Is Freedom ร่วมพลังแกนนำ ‘ส่งสัญญาณความกังวล’ เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการเดินทาง ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

[สิงหาคม 2558] กลุ่มแกนนำคนพิการ เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการครับ วาระประชุม มีการพูดคุยถึงการปรับสภาพแวดลอมจุดนำร่องต่างๆ และมีวาระเกี่ยวกับระบบรถไฟทั้งระบบเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า เราได้เรียนท่านอดุลย์ให้ได้รับทราบถึงความกังวลในเรื่องต่างๆ ตามนี้:

Read More »