5 ข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ

1. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

2. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)

3. การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ

4. การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป

5. การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]