แก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม D Day – Day#1

ปัญหาที่จอดรถคนพิการ เป็นหนึ่งในปัญหาที่สะท้อนถึงคุณภาพของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานตราบเท่าชั่วอายุของพวกเรา
ประเทศไทยมีกฏหมายและมีข้อกำหนดขั้นต่ำไว้อย่างชัดเจนที่ทุกสถานที่ต้องปฏิบัติตาม ปัญหาที่จอดรถคนพิการมีอยู่ 3 ส่วนต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ

  1. เจ้าของสถานที่ “ต้องจัดให้มี” ที่จอดรถคนพิการ (และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน) “อย่างถูกต้องและครบถ้วน”
  2. เจ้าของสถานที่ “ต้องดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง”
  3. ผู้คุมกฏฯ ในพื้นที่นั้นๆ มีหน้าที่ต้องควบคุมและดูแลโดยใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

กลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จอดรถพิเศษนี้ถูกกำหนดไว้ในกฏหมายประกอบด้วย คนพิการ, ผู้สูงอายุและคนป่วย และยังมีกลุ่มคนอื่นๆ ที่เราต้องดูแลด้วยเช่นกัน เช่น ครอบครัวที่มีเด็กอ่อนและรถเข็น คนท้องที่มีการเดินหรือการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากและต้องการใช้พื้นที่ในการขึ้นลงมาก

AccessibilityIsFreedom (https://www.accessibilityisfreedom.org/) เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร และเป็นองค์กรอิสระทำงานในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียม เรามีเป้าหมายร่วมผลักดันให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้กลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง

เราทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการมามากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมาเราใช้แนวทางเข้าร่วมแก้ปัญหาและใช้สื่อผ่านโลกโซเชียลเป็นหลัก ซึ่ง ณ ปัจจุบันถือว่ามีการแก้ไขไปแล้วทั่วประเทศ แต่ยังคงมีสถานที่ส่วนน้อยที่ยังเพิกเฉย ซึ่งเราถือว่าเป็นความผิดโดยตั้งใจและเกิดขึ้นมานาน ส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหายอย่างมาก

เราในฐานะที่เป็นประชาชนมีหน้าที่ช่วยกันรักษาสิทธิและร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมือง อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ภายในปีนี้ เราจะเดินหน้าสำรวจและดำเนินการทางกฏหมายกับทุกสถานที่จนกว่าปัญหานี้จะหมดไปจากสังคมไทย เพื่อให้ประเทศไทยได้มีที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ทัดเทียมอารยประเทศ และเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมไทย

ตารางการลงพื้นที่ครั้งที่#1 ณ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
13:00 ลงพื้นที่ สำรวจถ่ายภาพและขอข้อมูลที่จอดรถคนพิการ สถานที่ 1
15:00 ลงพื้นที่ สำรวจถ่ายภาพและขอข้อมูลที่จอดรถคนพิการ สถานที่ 2
16:30 ให้สัมภาษย์นักข่าว โดยคณะผู้แทนคนพิการและผู้แทนที่ปรึกษากฏหมาย
*หมายเหตุ: สถานที่จะกำหนดและส่งให้เมื่อยืนยันข้อมูลได้ ก่อนลงพื้นที่

อ้างอิง:

  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
  • กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555
  • บันทึกประเด็นเรื่องที่จอดรถคนพิการ: https://goo.gl/HDSZZh

ติดต่อ & ประสานงาน:
มานิตย์ อินทร์พิมพ์ (ซาบะ)
Mobile/Line/WhatsApp: 082-3355-031
Email: [email protected]

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]