เราทำอะไร…

เรามุ่งมันที่จะร่วมเป็นหนึ่งพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เราทำงานอยู่ในพื้นที่เรื่องสิทธิ, โอกาส, ความเท่าเทียมและสำนึกสาธารณะ
การทำงานของเรา เรามุ่งเน้นความอิสระในทุกๆ ด้าน โดยเฉ​พาะทางด้านความคิด ที่เราเชื่อว่าความแตกต่างจะทำให้เกิดการพัฒนา เราเชื่อว่านี่เป็นเรื่องพื้นฐานของทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ และเรายึดเป็นหัวใจหลักของการทำงานตลอดมาการเปลี่ยนแปลงสังคม ต้องใช้เวลา เรายังต้องต่อสู้อีกยาวนานและไม่สามารถหยุดได้ โครงการต่างๆ เหล่านี้ เรากำลังทำหน้าที่ผลักดันอย่างมุ่งมั่น เป้าหมายเพื่อให้เกิดสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ภายใต้โครงการต่างๆ เหล่านี้:

โครงการต่างๆ

โครงการแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการ
เราเริ่มต้นกระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นงานแรก เมื่อก่อนเรามีปัญหามากทั้งคนที่ไม่จำเป็นมาแย่งจอด, เจ้าของสถานที่ไม่ยอมสร้างและดูแลที่จอดรถคนพิการ ทั้งๆ ที่เรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน

เราทำงานกันอย่างหนัก โดยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย และการรณรงค์โดยการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเอง
ถึง ณ ปัจจุบันเราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า ได้เกิดการสร้างและสังคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่จอดรถคนพิการมากมายทั่วประเทศ(และทั่วโลก) แต่ยังมีพื้นที่สาธารณะบางส่วนที่ยังนิ่งเฉย ซึ่งเราถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำงานต่อเนื่องอย่างเข้มข้นต่อไป

โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงพื้นที่เมืองและระบบขนส่งสาธารณะ
การเข้าถึงพื้นที่เมืองและเดินทางเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผมพูดเสมอว่า เดินทางไม่ได้นั่นหมายถึงชีวิตหยุดการเคลื่อนไหวและพัฒนา เช่นเดิมเรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนมานานแล้ว แต่พื้นที่เมืองและขนส่งสาธารณะทุกประเภทยังถูกสร้างโดยไม่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะอย่างก้าวกระโดด อีกเพียงไม่กี่ปีประเทศไทยจะมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะระบบใหม่ๆ เกิดขึ้นกว่า 20 โครงการทั่วประเทศ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเกิดความไม่สะดวก กลับไปก็พูดและบอกคนเพื่อนพี่น้องและครอบครัว
ณ ทุกวันนี้ โลกโซเชียลช่วยให้ข้อมูลและข่าวสารแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว จนแทบจะเรียกได้ว่าทันที หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลกระทบด้านบวกจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างแน่นอน

โครงการร่วมสร้างพลังสังคมสำนึกดี
สำนึกสาธารณะที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม
เป้าหมายหลักของเราที่ทำตลอดมาและจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง คือ การร่วมสร้างพลังคนสำนึกที่ดีให้เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
เขาเหล่านี้จะเป็นพลังที่สำคัญที่จะร่วมพัฒนาและนำประเทศให้ก้าวเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป