เจอของดีในกฏกระทรวง สอส 2555 เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี

ช่วงโควิดผมแบ่งเวลา 1 ส่วน นั่งทำงาน ศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เลยได้พบ ‘ของดี’ ที่เขียนไว้ที่บรรทัดสุดท้าย
ของกฏกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวก ปี 2555 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลดหย่อนภาษี ใจความเขียนไว้น่าสนใจครับ:

“เจ้าของสถานที่ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด”

หมายความว่า สถานที่ใดๆ ที่สร้าง หรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี…
จริงๆ ผมเคยรื้อ เคยอ่านเจอมานานมากๆ แล้ว แต่จำไม่ได้ว่าเจอที่ไหน ก็เลยได้ของค้นต่อพบข้อมูล พบเป็นประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

เนื้อหาโดยสรุป ลดหย่อนได้ไม่เกิน 20% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล… ตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

“(๒) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรายจ่ายที่เป็นทรัพย์สิน จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง และได้มาในระหว่างเวลาการดำเนินงานของโครงการของรัฐในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

ข้อมูลตามลิงค์นี้ครับ: https://www.rd.go.th/publish/45984.0.html

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]