คำพูดของพ่อ… “ช่วยคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

“งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง

ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร
เพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว
จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม

ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้
เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2527

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]