คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญผู้เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา, T4A ร้อง”รถไฟฟ้ามีปัญหาอื้อ ถูกริดรอนสิทธิฯ และไม่เป็นธรรม” พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

วันที่ 29 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา
ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)
เข้าร่วมประชุมและรายงาน, ชี้แจงปัญหาระบบราง
BTS ลิฟท์ยังสร้างไม่เสร็จ,
สายสีม่วงที่กำลังจะเปิดใช้อีก 2 เดือนข้างหน้าปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ไข
และเกรงว่าสายสีอื่นๆ ทั้งที่กำลังก่อสร้าง จะปัญหาการเข้าถึงเช่นเดิม
พร้อมแนะแนวทางการแก้ไข

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]