ข้อมูลคนพิการ+ผู้สูงอายุในประเทศไทย

แหล่งข้อมูล: กรม พก+สนง สถิติแห่งชาติ (ข้อมูลรอยืนยันความถูกต้อง)