Tag Archives: CRPD

ประเทศไทยของเราขาดอะไร?

ประ เทศ ไทยเป็นหนึ่งสมาชิก CRPD (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities) แปลว่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ และต้องมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ผมมีโอกาสได้เข้าไปฟัง ได้เห็นช่วงเตรียมรายงานบ้าง บอกตรงๆ ได้เห็นข้อมูลแล้วรู้สึกตกใจ…

Read More »