Tag Archives: แปลโดย_MrNoBody

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งพลังประชุมกับ รมต คมนาคม สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคน

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งในผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับ รมต คมนาคม และคณะ พร้อมได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ตั้งแต่เราได้เข้ายื่นหนังสือกับท่านฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นการเข้าประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับท่านรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และคณะ เพื่อเรียนถึงปัญหา ขอคำปรึกษาและหารือร่วมกัน ซึ่งประเด็นหารือ มีทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้: ๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ ๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ท่านรัฐมนตรี คมนาคม ได้รับเรื่องและกรุณาให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และย้ำว่าเรื่องด่วนที่สุดคือ ข้อ ๓ ที่ต้องเร่งทำงานด้วยกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบคมนาคมโครงการใหม่ๆ พร้อมกำหนดการประชุมเพื่อติดตามงานกันทุก ๑ เดือน เพื่อที่จะช่วยกันสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ในนามภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและคณะเป็นอย่างสูง

Read More »

สิทธิของผมที่ขาดหายไป – No Rights No Freedom

    “สิทธิ พลเมือง ขั้นพื้นฐาน”     คงพอเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง คำๆ นี้ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในกฏหมาย ของประเทศไทยเรามาเนิ่นนานแล้วครับ ประชาชนพลเมืองที่มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ได้เดือดร้อนอะไร คงจะไม่ได้ใส่ใจกับคำๆ นี้ อาจจะรู้สึกว่าไกลตัว ไม่เข้าใจ และผมเข้าใจท่านเป็นอย่างดียิ่งครับ เอาล่ะ วันนี้ผมขอเล่าเรื่องให้ฟัง อีกด้านบ้าง…

Read More »