Tag Archives: ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

เข้าใจถูกต้อง ช่วยเหลือถูกต้อง

ภาพ พี่ซาบะถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์และคณะที่มาสัมภาษย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับทุนและได้ติดต่อขอความเห็นในเรื่องการสร้างสื่อเพื่อคนพิการครับ ผมเน้นย้ำ การทำสื่อให้เกิดการเข้าถึงกับคนทุกกลุ่ม, คำนึงถึงความหลากหลาย – เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว ส่วนการช่วยเหลือคนพิการนั้น ต้องส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้เค้าเติบโตได้อย่างแข็งแรง สร้างภาพให้เกิดความสวยงามไม่ใช่ขายความน่าสงสาร เวทนา ด้อยค่า ไม่น่าดู เพราะสุดท้าย ทุกคนคือคนเหมือนกัน

Read More »