Recent Posts

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจน (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

คณะผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ ได้เข้าไปประชุมกับท่านรัฐมนตรี ได้ทราบว่า ท่านมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของคนพิการและยังมีนโยบายที่ชัดเจน และท่านยังพูดถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการลงมาให้ฟังด้วยครับ เราหวังที่จะเห็นการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน บนระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้อย่างแท้จริงครับ

Read More »