Recent Posts

รถไฟฟ้า จะกลายเป็นหายนะของประเทศไทย (หรือไม่?)

หลัง จากผมเข้าไปร่วมทำงานกับภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เราได้ตะลุยทำงานกันอย่างหนักมาร่วมปีครึ่งกับระบบราง และสมาชิกหลายท่านทำงานมากว่า 20ปี นี่คือภาพสรุป ที่แสดงถึงความบกพร่องของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก บนระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ที่จะเกิดขึ้นในอีก ไม่เกิน 6 ปีข้างหน้า

Read More »