The_Greatest_King

คำพูดของพ่อ… “ช่วยคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

“งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

Read More »

คำพูดของพ่อ…

ขอน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับงานช่วยเหลือคนพิการ พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2517 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกคนในการทำงานด้านช่วยเหลือสังคมและคนพิการ

Read More »

ภาระกิจทำด้วยใจ ไปกราบพ่อ …

  ไปกราบพ่อ ด้วยใจ คนไทยทุกคนล้วนรักพ่อไม่ต่างกัน ความสูญเสียย่อมมีความรู้สึกเสียใจเป็นธรรมดา เพียงแต่ขอให้เราไม่ลืมว่า เกิด แก่ เจ็บ ตายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ

Read More »

ภาระกิจวันนี้ ไปกราบพ่อ…

จริงๆ สำหรับผมแล้วอยู่ที่ไหน ไม่ต่างกัน ผมกราบท่านอยู่ในใจตลอดมา สิ่งที่พ่อทำ สิ่งที่เราทำต่างหาก ที่บอกถึงความรักพ่อที่แท้จริง   เอาล่ะ วันนี้เป็นวันหยุด การเดินทาง ผมเลือกขับรถตลุยเข้าไปให้ลึกสุด จากนั้นไม่รู้ครับ ….

Read More »

รวมภาพพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระมหากษัติย์ในรัชกาลที่ 9

ขอให้พวกเราคนไทยทุกคน จงเปลี่ยนพลังความเสียใจเป็นพลัง ทำความดีตามรอยพ่อหลวง หวงแหนและรักประเทศชาติ เปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดี ร่วมกันพัฒนาประเทศให้แข็งแรง

Read More »