T4A ประชุมกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ระบบขนส่งเพื่อทุกคน

Update ให้แบบด่วนๆ ครับ
T4A ณ กระทรวงคมนาคม, สนง ประหลัดฯ, สนข  และ ขนส่ง
ประชุม วาระเร่งด่วนสร้างขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

เดี๋ยวมาเหลาให้ฟังครับ​…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]