BMA Feeder รถเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง ‘ต้องเป็นรถเมล์ชานต่ำ’…

ได้ข่าวร้อนๆ มา update ว่ารถเมล์ที่จะเริ่มทดลองให้บริการระหว่างสถานีรถไฟฟ้า โดย กทม ไม่ใช่รถเมล์ชานต่ำ

กราบเรียนท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ท่านโฆษก และท่านผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
นโยบายรัฐบาล คือ ความเท่าเทียมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ…
ขอให้ใช้รถเมล์ชานต่ำเป็นมาตรฐานในทุกๆระบบขนส่งสาธารณะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]