Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งพลังประชุมกับ รมต คมนาคม สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคน

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งในผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับ รมต คมนาคม และคณะ
พร้อมได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน

ตั้งแต่เราได้เข้ายื่นหนังสือกับท่านฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ครั้งนี้เป็นการเข้าประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
กับท่านรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และคณะ
เพื่อเรียนถึงปัญหา ขอคำปรึกษาและหารือร่วมกัน
ซึ่งประเด็นหารือ มีทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้:

๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ
๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร
๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ

ท่านรัฐมนตรี คมนาคม ได้รับเรื่องและกรุณาให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน
และย้ำว่าเรื่องด่วนที่สุดคือ ข้อ ๓ ที่ต้องเร่งทำงานด้วยกัน
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบคมนาคมโครงการใหม่ๆ
พร้อมกำหนดการประชุมเพื่อติดตามงานกันทุก ๑ เดือน
เพื่อที่จะช่วยกันสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ในนามภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและคณะเป็นอย่างสูง

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]