Home / โครงการ / ระดมทุนร่วมแก้ไขปัญหา / โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของเรา คือ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแก้ไขปัญหาของชาติ
หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้สังคมได้เห็นว่า “ทุกปัญหาเราสามารถแก้ไขได้”
หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้ทุกคนได้รับรู้ว่า “ทุกคนในสังคมคือพลังที่จะแก้ปัญหา”
หน้าที่ของเรา คือ ร่วมสร้างและสนับสนุนให้ “ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียม”

ถึง ณ ปัจจุบันเราเปลี่ยนประเทศไทยไปในแนวทางที่ดีกว่าเดิมมาก
#ปัญหาที่จอดรถคนพิการ
จากเดิมที่มีสภาพแย่ ปัจจุบันถูก “จัดให้มี” แล้วทั่วประเทศ
#ปัญหาสำนึกสาธารณะ
เราส่งเสียงและความรู้ไปถึงทุกคนทั่วโลก “อย่างต่อเนื่อง”
#ปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เราร่วมเข้าไปทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกส่วน
เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนประเทศให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ตลอดการทำงาน 4 ปี เราทุ่มเวลาพลังกายทุกๆ ส่วนอย่างหนักและเราต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อทำงานเองอีกเป็นจำนวนไม่น้อย
หากเรามีงบสนับสนุนที่มากพอ เราจะสามารถดำเนินงานได้ดีกว่านี้

“โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง”
>>> https://www.accessibilityisfreedom.org/รายละเอียดการเงินและบัญชี/<<<

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[サバ]