แนวทางการแก้ไขปัญหา ทางเชื่อม BTS ช่องนนทรี เข้าอาคารสาทรธานี ‘การแก้ไขปัญหาระดับนโยบายเสริมสร้างให้ทุกคนเท่าเทียมกัน’

ภาพ ทางเชื่อมจาก BTS ช่องนนทรี เข้าอาคารสาทรธานี

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กราบเรียน ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารบริษัทบีทีเอส และผู้บริหารโครงการสาทรธานี

สำเนา รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์

ตามที่เราได้นำเสนอปัญหา การสร้างทางเชื่อมจาก BTS สถานีช่องนนทรี เข้าอาคารสาทรธานี ไปแล้วนั้น เบื้องต้นเราขอเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้:
ทางเลือกที่ #1 อันดับแรก ขอให้พิจารณาปรับจุดตรงบันไดให้เป็นทางลาด จนถึงจุดพักหน้าประตู หากมีพื้นที่ความยาวพอที่จะทำให้ทางลาดมีความลาดชันให้ได้ตามกฏกระทรวง (1:12)ทางเลือกที่ #2 หากทำไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ความยาวไม่เพียงพอ ขอให้พิจารณาปรับทางเชื่อมทั้งหมดให้ค่อยๆ ลาดเอียง จนถึงจุดพักหน้าประตูทางเข้า

ทั้งนี้ ทั้งสองทางเลือก เราได้พิจารณาในขั้นต้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขโครงสร้างหลักน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาต้องมีความคุ้มค่าและส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมมากที่สุด

ทั้งนี้ปัญหา ณ จุดนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างจากอีกหลายๆ จุดที่การเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า BTS และระบบอื่นๆ เรายังมีปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาเก่าและระบบใหม่ๆ ที่กำลังสร้าง แต่ละจุดมีความแตกต่าง มีข้อที่ต้องพิจารณาต่างกัน โปรดพิจารณาตั้งคณะทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่อิสระ สามารถที่จะเดินทางได้ด้วยตนเอง ลดการเพิ่งพาคนอื่น ลดช่องว่างความแตกต่างและการแปลกแยก ส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าใครจะมีสภาพร่างกายเป็นเช่นไร

กราบฝากพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน, ขอแสดงความนับถือ

/ซาบะ
Accessibility Is Freedom | เข้าถึงและเท่าเทียม และภาคีเครือข่ายฯ

อ้างอิง:
1. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 (กระทรวงคมนาคม)
2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (กระทรวงมหาดไทย)
3. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ภาพ ทางเชื่อม BTS ช่องนนทรี เข้าอาคารสาทรธานี

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]