Home / สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน / ที่จอดรถคนพิการ / เรียกร้องศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

เรียกร้องศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ