Home / เราคือใคร…

เราคือใคร…

Accessibility
Is
Freedom
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตลอดเวลาของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ผมได้เห็น ได้รับ ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและความยากลำบากด้วยตัวเอง จากสาเหตุของการเข้าไม่ถึงสิทธิ,โอกาสและความเท่าเทียมในเรื่องพื้นฐานต่างๆ

เรื่องมันเกิดขึ้นมาเนิ่นนาน ถึง ณ ปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ได้อย่างยากลำบาก แม้รัฐบาลจะประกาศอย่างชัดเจน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แม้ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือในหลายส่วน แต่เรื่องหลักๆ ที่จะทำให้คนพิการมีชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ โดยเฉพาะงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนมีสิทธิเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกัน

คนทั่วไปไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะสามารถเอาตัวรอดได้จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ แต่คนพิการคือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงเนื่องจากมีร่างกายที่ด้อยกว่า ทำให้มีเพียงส่วนน้อยที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้

ประเทศไทยไม่ต่างกับประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาคุณภาพของคนในสังคมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งต้องยอมรับว่า นี่เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาประเทศให้ก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน…

โครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวอย่างจากอีกหลายๆ โครงการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี:

โครงการแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการ
เราเริ่มต้นกระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นงานแรก เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เรามีปัญหามากทั้งคนที่ไม่จำเป็นมาแย่งจอด, เจ้าของสถานที่ไม่ยอมสร้างและดูแลที่จอดรถคนพิการ ทั้งๆ ที่เรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน

เราทำงานกันอย่างหนัก โดยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย และการรณรงค์โดยการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเอง
ถึง ณ ปัจจุบันเราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า ได้เกิดการสร้างและสังคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่จอดรถคนพิการมากมายทั่วประเทศ(และทั่วโลก) แต่ยังมีพื้นที่สาธารณะบางส่วนที่ยังนิ่งเฉย ซึ่งเราถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำงานต่อเนื่องอย่างเข้มข้นต่อไป

โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เรามองเห็นว่า การเดินทางเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผมพูดเสมอว่า เดินทางไม่ได้นั่นหมายถึงชีวิตหยุดการเคลื่อนไหวและพัฒนา เช่นเดิมเรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนมานานแล้ว แต่ขนส่งสาธารณะทุกประเภทยังถูกสร้างโดยไม่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะอย่างก้าวกระโดด ภายในไม่เกินอีก 5 ปี ประเทศไทยจะมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะระบบใหม่ๆ เกิดขึ้นกว่า 20 โครงการทั่วประเทศ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเกิดความไม่สะดวก กลับไปก็พูดและบอกคนเพื่อนพี่น้องและครอบครัว
ณ ทุกวันนี้ โลกโซเชียลช่วยให้ข้อมูลและข่าวสารแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว จนแทบจะเรียกได้ว่าทันที หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลกระทบด้านบวกจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างแน่นอน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเกิดความไม่สะดวก กลับไปก็พูดและบอกคนเพื่อนพี่น้องและครอบครัว
ณ ทุกวันนี้ โลกโซเชียลช่วยให้ข้อมูลและข่าวสารแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว จนแทบจะเรียกได้ว่าทันที
หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลกระทบด้านบวกจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างแน่นอน

ตลอดระยะเวลามากกว่า 3 ปี เราได้เข้าไปร่วมทำงานกับพลังคนสำนึกดีกลุ่มต่างๆ, พลังเครือข่ายคนพิการ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

โครงการร่วมสร้างพลังสังคมสำนึกดี
สำนึกสาธารณะที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม
เป้าหมายหลักของเราที่ทำตลอดมาและจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง คือ การร่วมสร้างพลังคนสำนึกที่ดีให้เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
เขาเหล่านี้จะเป็นพลังที่สำคัญที่จะร่วมพัฒนาและนำประเทศให้ก้าวเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

โครงการสร้างสรรค์สื่อสาธารณะ เพื่อโอกาสและเพื่อทุกคน
ในการทำงาน เราใช้แนวทางและวิธีการที่เรามีความเชี่ยวชาญ ซึ่งนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่
เราสามารถยืนยันและพูดได้อย่างชัดเจนว่า เราได้ส่งเสียงลงไปในสังคมมาตลอดเวลา และมีคนได้รับเสียงนี้มากกว่าล้านคนทั่วโลก

ปัจจุบันเราได้ดำเนินงานและสร้างสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ #SabaStation เพื่อให้เป็นสื่อสาธารณะ “เพื่อโอกาสและเพื่อทุกคน” อย่างแท้จริง
และเรายังมีรายการโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ #SabaLive เพื่อ “ร่วมสร้างสังคมสำนึกดี” ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงและเปิดโอกาสให้คนทุกคนมีสิทธิที่จะพูดและส่งเสียงได้ดังมากขึ้น

การทำงานของเรา เรามุ่งเน้นความอิสระในทุกๆ ด้าน โดยเฉ​พาะทางด้านความคิด ที่เราเชื่อว่าความแตกต่างจะทำให้เกิดการพัฒนา เราเชื่อว่านี่เป็นเรื่องพื้นฐานของทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ และเรายึดเป็นหัวใจหลักของการทำงานตลอดมา

โปรดให้การสนับสนุนเรา โปรดอย่าให้เราทำงานเพียงลำพัง งบประมาณของคุณจะทำให้เราดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในพลังร่วมสร้างสังคมสำนึกดึได้เช่นเดียวกัน

ร่วมสนับสนุน คลิ๊กที่นี่ http://goo.gl/i02iPu …

/ซาบะ
Accessibility Is Freedom
ปรับปรุงล่าสุด ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


Facebookhttps://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom
Webhttp://www.accessibilityisfreedom.org