เราคือใคร…

Accessibility Is Freedom เกิดขึ้นจากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็น ได้รับและได้เรียนรู้ถึงปัญหาความยากลำบากด้วยตัวเองจากสาเหตุของการ ‘เข้าไม่ถึง’ ทั้งสิทธิและโอกาส

เรื่องมันเกิดขึ้นมาเนิ่นนาน ถึง ณ ปัจจุบัน คนพิการในประเทศไทยยังคงใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยากลำบาก
แม้ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือในหลายส่วน แต่เรื่องสำคัญและจำเป็น เช่น การเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ ที่จะทำให้คนพิการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และไม่สามารถที่จะเติบโต พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้

ประเทศไทยไม่ต่างกับประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาคุณภาพของคนในสังคมเกิดขึ้นมากมาย ‘สำนึกสาธารณะ’ เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน เราเชื่อมั่นว่า แนวทางการแก้ไขที่สำคัญที่สุดคือพลังของทุกๆ คนในสังคมนี่เอง