เข้าใจถูกต้อง ช่วยเหลือถูกต้อง

ภาพ พี่ซาบะถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์และคณะที่มาสัมภาษย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับทุนและได้ติดต่อขอความเห็นในเรื่องการสร้างสื่อเพื่อคนพิการครับ

ผมเน้นย้ำ การทำสื่อให้เกิดการเข้าถึงกับคนทุกกลุ่ม, คำนึงถึงความหลากหลาย – เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว
ส่วนการช่วยเหลือคนพิการนั้น ต้องส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้เค้าเติบโตได้อย่างแข็งแรง
สร้างภาพให้เกิดความสวยงามไม่ใช่ขายความน่าสงสาร เวทนา ด้อยค่า ไม่น่าดู เพราะสุดท้าย ทุกคนคือคนเหมือนกันหน้าที่ผมคือให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่ถูกต้อง
ขอบคุณอาจารย์และคณะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]