หนังสือร้องนายก กรณี รฟท ไม่สร้างสะพานข้ามฟากชานชาลาและลิฟท์

เลขที่ เข้าถึงเท่าเทียม๑๕๐๘๖๕

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนสถานีรถไฟทางคู่
โดยสมบูรณ์ (ด่วนมาก)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สำเนาถึง
๑. กระทรวงคมนาคม
๒. กรมการขนส่งทางราง
๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย
๔. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ้างถึง
๑. สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์
๒. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
๓. กฏกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และการบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๖. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
๗. นโยบายนายกรัฐมนตรี “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบแปลนสถานีสวนสนฯ, หนองแก, เขาเต่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของภาคีฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พบว่า “การก่อสร้างจริงไม่มีสะพานข้ามฟากและลิฟท์”
๒. ภาพถ่ายด้านล่างสถานีที่ถูกยกความสูงขึ้น

ด้วยภาคีเครือข่าย Accessibility Is Freedom (เข้าถึงและเท่าเทียม) ได้รับข้อมูลจากภาคีฯ ถึงการสร้างสถานีรถไฟทางคู่สายใต้ สัญญาที่ ๓ พบว่า “ไม่มีสะพานข้ามฟากชานชาลาและลิฟท์” ทั้งๆ ที่ในแบบมีครบถ้วน, ภาคีฯ ได้มีการสอบถามและการรถไฟแห่งประเทศไทยตอบกลับมาอย่างชัดเจนว่า “ไม่คุ้มค่า”

สิทธิการเดินทางคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เมื่อเกิดการเดินทางอย่างเท่าเทียม ทุกคนก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ในการนี้จึงร้องขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดสั่งการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ตามรายการดังต่อไปนี้
๑. ประเด็นสะพานข้ามฟากชานชาลาและลิฟท์ตามที่ได้รายงาน ต้องจัดให้มี “ทุกสถานี”
๒. ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนสถานีรถไฟทางคู่ให้มีครบถ้วน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยตามกฏหมาย “ทุกสถานี”
๓. เหตุผลที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่า “ไม่คุ้มค่า” และได้ยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามฟากและลิฟท์นั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและขัดแย้งกับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจน, ขอให้ท่านสั่งการตรวจสอบ แก้ไขและเน้นย้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก
๔. ตามภาพถ่ายที่ได้จากภาคีฯ พบว่า สถานีที่เคยสร้างเป็นระดับชานชาลาต่ำได้ถูกยกขึ้นเป็นชานชาลาสูง เห็นแล้วน่ากังวลว่าจะเกิดปัญหาโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง ไม่ได้มาตฐาน อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ในอนาคต ขอให้ท่านสั่งการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่งด่วน

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ จะอยู่กับเราไปอีกหลายชั่วอายุคน ถึงแม้จะมีประชาชนใช้เพียงหนึ่งคน แต่โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม จะทำให้คนพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะร่วมเป็นหนึ่งพลังในพัฒนาพัฒนาประเทศได้ นี่ถือว่าเป็นความ “คุ้มค่า” อย่างประเมิณมูลค่าไม่ได้, สิทธิการเข้าถึงทุกระบบอันเป็นสาธารณะ ทุกคนควรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์เท่าๆ กัน

 

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์)
ประธานภาคีเครือข่ายเข้าถึงและเท่าเทียม

ภาพ แบบก่อสร้างสถานีสวนสน

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]