สรุปเนื้อหาประชุม เรื่องคนพิการได้รับผลกระทบจากสายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการ

อธม1-04

ตามที่คนพิการได้รับผลกระทบจากสายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ตัวแทนคนพิการได้ดำเนินการร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน เห็นว่า
กรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีตัวอย่างของปัญหาในการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการของสายการบินภายในประเทศไทย
ถือเป็นปัญหาของประเทศไทย จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการกำกับ ดูแล ควบคุม และการออกใบอนุญาตให้กับสายการบินเข้าร่วมประชุม
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
และเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของทุกสายการบินในประเทศไทย

วันนี้มีการประชุมที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าวาระประชุม รายละเอียดดังนี้:

คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย:

 1. อาจารย์มณเทียร บุญตัน / ประธานฯ
 2. พอ. ชนัท รัตนอุบล / รองประธานฯ คนที่ ๑
 3. อาจารย์พวงแก้ว กิจธรรม / อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 4. คุณ ธีรยุทธ สุคนธวิท / อนุกรรมาธิการ
 5. คุณต่อพงษ์ เสลานนท์ / อนุกรรมาธิการ
  และคณะอนุกรรมาธิการทุกๆ ท่าน

ตัวแทนในระดับนะโยบาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย:

 1. กระทรวงคมนาคม
 2. กรมการบินพลเรือน
 3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ร้อง ประกอบด้วย:

 1. นางสาวอาภาณี มิตรทอง
 2. นายวันเสาร์ ไชยกุล
 3. และผมในนาม AccessibilityIsFreedom
  และอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิคนพิการ-มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
 4. รวมถึงตัวแทนผู้พิการอีกหลายท่าน

เรื่องร้องเรียนโดยสรุป ประกอบด้วย:

 1. สายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการ
 2. สายการบินกล้าที่จะออกจดหมายปฏิเสธให้บริการคนพิการทั้งๆ ที่ทราบกฏเกณฑ์
 3. เรียกร้องให้มีรถลิฟท์ทดแทนการหามขึ้น/ลงบันไดกรณีเครื่องบินไม่สามารถใช้งวงได้
  ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งประเมินมูลค่าเสียหายไม่ได้
 4. ทำไม Thai Smile ต้องให้คนพิการต้องแจ้งล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมง
 5. ระบบงานจองที่หน้าเวปต้องมีให้ป้อนข้อมูลคนพิการให้ครบถ้วน
 6. การให้บริการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์, สถานที่ รวมถึงระบบการให้บริการของสายการบินยังมีจุดหลวมอีกหลายจุด
  การบริการต้องสามารถให้บริการกับ ‘คนพิการทุกประเภท’ ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
  ทั้งที่พื้นดินและบนเครื่องขณะบิน
 7. สายการบินตัดค่าใช้จ่าย ส่วนของการให้บริการผู้โดยสาร โดยไม่คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานและกฏกระทรวง
 8. สายการบิน Thai Lion ถ้าไม่มีคนเดินทางด้วยกับผู้พิการ จะปฏิเสธไม่ให้บริการ
 9. บางสายการบินเอาเอกสารมาให้เซนเอกสาร ถ้าไม่เซนไม่ให้ขึ้นเครื่อง

 

เนื้อหาประชุมสรุปดังนี้:

 1. กรมการบินพลเรือน ชี้แจงดังนี้:
  1. การให้บริการคนพิการต้องเท่าเทียมและมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฏกระทรวง
   ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ หรือแม้แต่การให้บริการอื่นๆ ต้องทำโดยไม่คิดเงินเพิ่ม
   กรมการบินพลเรือนแจ้ง-สายการบินทำไม่ถูกต้อง มาตรการที่จะปฏิบัติโดยเร็วที่สุด คือ
   จะเชิญทุกๆ สายการบินมาเพื่อตักเตือนและย้ำให้รับทราบกฏกระทรวงฯ
   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อยู่ในเงื่อนไขของการออกใบอนุญาติอยู่แล้ว(และทุกสายการบินทราบอยู่แล้ว)
   หากยังไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการปรับ และยกเลิกสัญญา ตามลำดับ
  2. การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆ อย่าง เป็นความรับผิดชอบเป็นของ ทอท. ตามกฏกระทรวง
   ส่วน ทอท. จะดำเนินการต่อไปอย่างไร Sub Contract เช่น Handling Agent นั้นก็ว่าตามสายงาน
  3. การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้โดยสารและกฏเกณฑ์ต่างๆ ยังมีจุดอ่อน
   กรมการบินพลเรือนจะทำแจ้งให้สายการบินทำการปรับปรุงโดยเร็วที่สุด
  4. กรมการบินพลเรือน จะเป็นผู้ดูแล ติดตามและประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมด
   และจะรายงานต่อคณะกรรมาธิการให้ทราบถึงสถานะและการดำเนินงานโดยลำดับ
 2. ทอท. ให้ข้อมูล กรณี High Lift Loader
  ยืนยันว่ามีอยู่แล้วเพราะกำหนดไว้ใน TOR
  ซึ่ง ทอท. ให้สัมปทานอุปกรณ์ภาคพื้นกับผู้ประกอบการ
  ซึ่งปัจจุบันคือ การบินไทยและกับบิยาเบส(*ชื่ออาจจะฟังเพี้ยนนะครับ)
  เชื่อว่า สายการบินอื่นๆ จะใช้หรือไม่เป็นอีก 1 เรื่อง
  และ ทอท. จะรับไปคุยและหาแนวทาง เช่น เป็นไปได้หรือไม่ที่ ทอท. จะรับมาบริหารเอง
 3. ท่านประธาน กล่าวถึง การก่อสร้าง สุวรรณภูมิ pharse 1
  อยากให้ Pharse 1 เป็นบทเรียน เพราะตอนแรกก็บอกว่า ผู้ออกแบบระดับโลกจะรู้ดีว่าทำอย่างไร
  สุดท้ายก็มีปัญหาอย่างที่ทราบกัน
 4. ผมเพิ่มขอเพิ่มเติมข้อมูลไปว่า ประเทศเราปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีทุกจุด
  เช่นรถไฟฟ้าที่ยังมีปัญหาอยู่ถึง ณ ทุกวันนี้ การที่จะเริ่มทำตั้งแต่ต้นนั้นถูกต้องที่สุด
  ปัญหาเกิดจาก “คนทำไม่ได้ใช้ และคนใช้ไม่ได้ทำ”ทุกๆ ท่านไม่เคยรับรู้ว่าคนที่นั่งรถเข็น “ถูกหามขึ้นบันได ๑๐กว่าขั้นเพื่อขึ้นเครื่องบินนั้นมีความรู้สึกเช่นไร”
  ขอฝากถึงทุกท่านว่า ตัวแทนผู้พิการทุกท่านยินดีที่สุดจะช่วยเหลือในการดำเนินงาน ตรวจสอบ และให้ข้อมูล
  เพื่อให้ส่ิงก่อสร้างเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆ อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

ขอขอบพระคุณท่านประธานฯ ท่านเลขานุการและคณะอนุกรรมาธิการ
และตัวแทนระดับนโยบายทุกๆ ท่าน ที่แสดงเสียงสนับสนุนด้วยดี
พวกเราจะติดตามงานอย่างเข้มข้น และนำเรื่องมา update ให้ทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปครับ

เอกสารอ้างอิง:

 • ประกาศกระทรวงคมนาคม / เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย
  ในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๓ / หน้า ๑๗, ข้อ ๘ กำหนดไว้ว่า:“ใน กรณีผู้โดยสารเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี (เดินทางโดยลําพัง) คนพิการ หรือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สายการบินต้องปฏิบัติโดยให้บริการและดูแลเป็นกรณี พิเศษตามหลักปฏิบัติสากล และไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากสายการบินได้ปฏิเสธ การขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบิน หรือทําการบินล่าช้าไม่ว่าเป็นเวลามากน้อยเพียงใด สายการบิน ต้องให้บริการและดูแลแก่ผู้โดยสารดังกล่าวโดยไม่ชักช้า”Link : http://airportthai.co.th/uploads/profiles/0000000002/filemanager/files/articleth_20121219103259%281%29.pdf

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]