Home / ขนส่งสาธารณะ / “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง”

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง”

ประกาศไว้ภายใน 7 วัน วันนี้วันที่เก้าแล้ว ยังต้องเดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

16/03/2018 ในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ประชุมร่วมกับ ผู้แทน #กทม และคณะผู้บริหาร BTS เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมบนระบบรถไฟฟ้า BTS และกรุงเทพมหานคร

19/03/2018 ในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่าย #ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ร่วมประชุมกับ #กระทรวงคมนาคม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา บนระบบขนส่งสาธารณะทั้งใหม่และเก่า

วันนี้ (21/03/2018)
– เช้า 8โมงครึ่ง: ในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และในฐานะประธานคณะติดตามระบบราง ร่วมเข้าพบและให้ข้อมูลกับท่านประธานและคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส #สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (#สนช)
– บ่าย: ร่วมสัมนาที่ #สสส

– 2ทุ่ม: ออกรายการสด THE STANDARD

สื่อสารมวลชนท่านใดสนใจเรียนเชิญครับ
ซาบะ:082-3355-031

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.