รวมภาพพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระมหากษัติย์ในรัชกาลที่ 9

ขอให้พวกเราคนไทยทุกคน จงเปลี่ยนพลังความเสียใจเป็นพลัง
ทำความดีตามรอยพ่อหลวง หวงแหนและรักประเทศชาติ
เปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดี ร่วมกันพัฒนาประเทศให้แข็งแรง

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]