รวมภาพพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระมหากษัติย์ในรัชกาลที่ 9

ขอให้พวกเราคนไทยทุกคน จงเปลี่ยนพลังความเสียใจเป็นพลัง
ทำความดีตามรอยพ่อหลวง หวงแหนและรักประเทศชาติ
เปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดี ร่วมกันพัฒนาประเทศให้แข็งแรง

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.