รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจน (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

คณะผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ ได้เข้าไปประชุมกับท่านรัฐมนตรี
ได้ทราบว่า ท่านมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของคนพิการและยังมีนโยบายที่ชัดเจน
และท่านยังพูดถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการลงมาให้ฟังด้วยครับ
เราหวังที่จะเห็นการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
บนระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้อย่างแท้จริงครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.