ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการฯ ให้ความคิดเห็น ร่างกฏกระทรวง สิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบขนส่งสาธารณะ

ภาพ การประชุมผ่าน zoom

14 มิถุนายน 2566
ตามที่ สนข ได้จัดทำร่าง กำาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ผู้แทน T4A ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการฯ สาระที่เราเสนอ/สนับสนุน:

1. “อย่างหนึ่งอย่างใด” คำนี้ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน เป็นช่องว่าง
2. ที่จอดรถคนพิการ กำหนดนิยาม ความหมาย การใช้งาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพิ่มการบังคับใช้ ลดการละเมิด
3. กำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ให้คุณ/ให้โทษ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโดยสมบูรณ์
4. Skywalk ถึงปัจจุบันมีการลดระดับและเป็นบันได การต่อเชื่อมยังมีปัญหา
5. เนื่องจากเป็นการยกเลิกฉบับเดิม ภาคีฯ ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น เพื่อดูอย่างละเอียด

สรุปประชุมทั้งหมดเมื่อเราได้จาก กมธ แล้วจะ update ให้ครับ

#T4A

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]