ประชุมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ สนข


5 กรกฏาคม 2559

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวงชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A),  กรม พก, สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, สนง ปลัด กระทรวงคมนาคม, สภาสถาปนิก, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ที่สำนักขนส่งและการจราจร (สนข)

ภาคและสรุปประชุมได้จากเวป สนข ตามนี้ครับ:
มอบหมายให้ สนข. รับความเห็นที่ประชุมไปประกอบการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่ง เสนอ คค. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือและกำหนดพื้นที่ ในการลงติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ต่อไป
เห็นชอบเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับใช้ในการตรวจ ติดตามการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาคขนส่งสำหรับทุกคน (Check List) และมอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปรับปรุงเกณฑ์ฯ (Check List) ให้เหมาะสมและจัดอบรมเผยแพร่การใช้เกณฑ์ฯดังกล่าว แก่คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เห็นชอบรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการประสานงานและพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ผมจำได้ว่าได้นำเสนอ Thailand Accessibility Update และประธานประชุมพูดอะไรเยอะพอควร บันทึกภาพไว้เป็นประวัติประชุม
ขอไปรื้อหาบันทึกประชุมเก่าก่อนว่าอยู่ไหม  ขอบคุณภาพจาก สนข ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]