จดหมายเปิดผนึก: จุดขึ้นลงสถานีแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อผู้ป่วยและคนพิการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู เสียงจาก ผอ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

เรื่อง จุดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อผู้ป่วยและคนพิการ

เนื่องจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลหลักและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองหรือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครจำนวนมากกว่า 390,000 คน ทั้งยังมีผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมอีก 150,000 คน, ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและครอบครัวอีกกว่า 200,000 คน ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยโรคต่างๆ ตลอดจนญาติผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และผู้มาติดต่องานกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมากกว่าวันละ 6,000 คน โดยมีอัตราการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเจ็บจำนวนมากโดยเฉพาะสถานีแจ้งวัฒนะ 14 ซึ่งอยู่ใกล้ รพ.มงกุฎวัฒนะ อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อผู้ป่วยทุกสิทธิรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางร่างกายในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จึงขอความกรุณาจาก ACCESSIBILITY IS FREEDOM ได้โปรดขอร้องให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม) ได้ปรับย้ายตำแหน่งที่ตั้งสถานีแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อให้มีจุดขึ้นลงใกล้ทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมากที่สุด เนื่องจากหากมีจุดขึ้นลงไกลจากทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วจะทำให้ผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยโรคต่างๆซึ่งมีข้อจำกัดทางร่างกายต้องเดินผ่านถนนซอยแจ้งวัฒนะ 14 ที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรมากและจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นไปได้แล้วโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยินดีให้ความร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการพิจารณาตำแหน่งจุดขึ้น-ลงที่เหมาะสม อีกทั้งตำแหน่งจุดขึ้น-ลงที่ใกล้ทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยังจะทำให้สถานีแจ้งวัฒนะ 14 มีตำแหน่งที่สามารถเป็นศูนย์รับการส่งต่อผู้ป่วยทางราง (RAIL EVACUATION) ในสถานการณ์ภัยพิบัติจากวิกฤตอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆได้อีกด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถมอบหมายให้คณะทำงานของท่านติดต่อโดยตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร.02-574-5000 ต่อสำนักงาน ผอ.รพ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]