งานของผมคือการเล่าเรื่องราว…

เรื่องราวของความผิดพลาด
เรื่องราวของการถูกกระทำ
เรื่องราวของการถูกละเมิด
เรื่องราวของคนที่เอาแต่แก้ตัว
เรื่องราวของคนรุ่นต่อใหม่ที่ต้องไม่เดินซ้ำรอย
เรื่องราวที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข
เพื่อที่จะสร้าง #เมืองเพื่อทุกคน อย่างแท้จริง…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.