Home / ประเด็น & ปัญหา / ซาบะทุบลิฟท์บีทีเอส / การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทำมิได้ (พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550)

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทำมิได้ (พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550)

มาตรา 15 การกำหนดนโยบาย  กฏ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทำมิได้
(พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550)

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.