กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ภาพ ตราครุฑ

1. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) 2564 https://drive.google.com/file/d/1FPTHqkYUbHUGekzUYaE7sKkTauQEPtIk/
2. กฏกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 https://drive.google.com/file/d/1mIwx0j_EL62LIvWFf44JcwQ8NnYOiiaT/

3. กฏกระทรวง กำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และการบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 https://drive.google.com/file/d/1Sws80NXv3QQN6AC4E8BMxbRvbdoRqh-h/
4. กฏกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 https://drive.google.com/file/d/1Ixxh-sUa9NSnsmjRzYZyOYQzljXjGj8F/

5. พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550
https://drive.google.com/file/d/1H47wHhHBzg8DbZgDqt5Vj4W3G0pjCFTp/view?usp=sharing

6. ประกาศกระทรวง พม ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 2552 https://drive.google.com/file/d/1RdsVtTgExNr0H0XwzHE0fi-KvTZP21FL/

7. พรบ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2534 https://drive.google.com/file/d/1HCKV5-lyL983DrXMJNhRJXmJSkQoyNC3/view?usp=sharing

8. พรบ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 https://drive.google.com/file/d/1l8ntNUdCeMUikdbcji7NZ-tz3H3dEkZQ/

9. พรบ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 https://drive.google.com/file/d/1B4XY0bhIl89qj0X–GvGJOs9Fc9-Qdhl/
10. พรบ ควบคุมอาคาร 2522 https://drive.google.com/file/d/1LAdDII8JaZNwfSybjtQ8wr4AkuRZXWXT/

11.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 https://drive.google.com/file/d/1rcKUDt-7Y97SDNNQzpMbMPGGobPS3UWP/

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]